The Restriction Period to Distribute Dividends Have Been Extended

A series of legislative and executive regulations are made consecutively in order to minimize the negative consequences of the COVID-19 pandemic, which affects our country as well as all over the world, in business and finance at both micro and macro levels.

One of the recent regulations in the legislative field is the Law numbered 7244 named “Law on Reducing the Effects of the New Coronavirus (COVID-19) Epidemic on Economic and Social Life and Amending Some Other Laws”. With this new legislation “Provisional Article 13” has been added to the Turkish Commercial Code (TCC) numbered 6102 with Article 12 of the above-mentioned Law.

With the article, restrictions have been set forth on dividend distribution until 30.09.2020. It is also stated that the prohibition periods can be extended by a Presidential Decree.
Consequently, the prohibition period
for the companies not to distribute  dividends exceeding twenty-five percent (25%) of their net profit for the 2019 fiscal year or retained earnings or free reserve funds, and for the general assemblies not to authorize their board of directors to distribute advance dividends, have been extendedfor three more months(until 30.12.2020) with the Presidential Decree numbered 31248, dated 18 September 2020.

Şirketlerin Temettü Dağıtma Yasak Süresi Uzatıldı!

Tüm dünyda olduğu gibi ülkemizi de etkisine alan COVID-19 pandemisinin ticaret ve finans hayatında neden olduğu gerek mikro gerek makro düzeydeki olumsuz sonuçları en aza indirmek amacıyla art arda yasama ve yürütme alanında bir dizi düzenleme yapılmaktadır.

Yasama alanında yapılan bu düzenlemelerden -biri de 7244 Sayılı “Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”dur. Kanun’un 12. maddesiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) “Geçici Madde 13” eklenmiştir.

Madde ile 30.09.2020 tarihine kadar kâr dağıtımına ilişkin sınırlayıcı düzenleme getirilmiştir. Bu değişiklik her ne kadar 30.09.2020 tarihine kadar kâr payı dağıtımını sınırlasa da, bu tarihin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile uzatılabileceği öngörülmüştür.

Sonuç olarak, şirketlerin; 2019 hesap dönemine ait net karlarının yüzde yirmi beşini (%25) aşan temettü, dağıtılmamış karlar veya serbest yedek akçeleri dağıtamamalarına ve genel kurullarında yönetim kurullarına kar payı avansı dağıtma yetkisi verilememesine ilişkin yukarıda bahsedilen yasak süresi 18 Eylül 2020 tarihli 31248 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile üç ay daha (30.12.2020 tarihine kadar) uzatılmıştır.